Några som valt oss...
Personal Upgrade AB
Trygghetsstiftelsen
Växjö
Rekryteringsbyrån, Halmstad
 

25 år i branschen


Vi har funnits på marknaden i nu drygt 25 år och arbetar med utbildningar inom

- Ledarskapsutveckling
- Personlig utveckling
- Medarbetarutveckling
- Företagsutveckling

Vår övertygelse är:
- att människan är grunden i all utveckling.

- att all positiv utveckling fordrar självanalys,   självkännedom, aktivt lyssnande, empati och en klar och   förstående kommunikation.

Utifrån dessa övertygelser har vi byggt våra utbildningar, som oavsett ämne, alltid har störst fokus på individen och dennes situation.

Därför är våra hörnstenar
Flexibilitet & Kvalité -
Genom att alltid utföra en uppdragsanalys anpassas våra utbildningar i största möjliga utsträckning till deltagarnas förväntningar och önskemål.
Efter genomförd utbildning har deltagaren tre månaders support via telefon eller e-mail.

Välkomna att kontakta oss !!


Utbildningar


LEDARSKAPSUTBILDNING
MEDVETEN OCH ANSVARSFULL KOMMUNIKATION.


Det är i samtalen med andra som de negativa (likväl som de positiva) känslorna föds. Oftast gäller det en kollision mellan egna och andras behov. Alltför ofta löser vi detta på ett sätt som i förlängningen leder till stress, ilska, vantrivsel, maktlöshet och inte minst depressioner.

Våra utbildningar utgår från helheten. Vi ger våra deltagare en möjlighet att förstå varför det blivit så här. Varligt lotsas deltagarna fram för att få en förståelse för egna känslor och reaktioner och för andras reaktioner.
Alltså en ”från ax till limpa”-pedagogik.

Under utbildningen samtalar vi om personliga rättigheter, olika beteendemönster, och olika sätt att uttrycka sig. Sedan går vi vidare med aktivt lyssnande, kritik, stress och ilska.

SYFTET är att deltagaren genom MAK-metoden skall gå från negativa känslor och reaktioner till en känsla av lugn, glädje, trivsel, omtanke och livslust.

Utb.form: Kurs: Internat 5-dagar /måndag till fredag/
Kurskostnad: 9.950 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården.


Röst ur deltagarleden: Fantastiskt – vad enkelt – men att det enkla kan vara så svårt.


LEDARSKAPSUTBILDNING
KREATIVITET OCH LOGIK I MÖTE.


I en värld av snabba förändringar och många möjligheter har kreativitet, med all rätt, uppmuntrats och prisats. Men i alla projekt måste den kreativa kraften möta den logiska. Hur många goda projekt har inte lagts ner som omöjliga för att man inte insett konfliktskapandet i mötet mellan kreativitet och logik.

I den här utbildningen låter vi deltagarna själva komma fram till var i utvecklingsprocessen /från idé till färdig presentation/ de känner att det är bäst att arbeta. Vi betonar vikten av lyhördhet, flexibilitet, glädje och respekt i grupparbetet och att aldrig mista helhetsperspektivet.

Utbildningen avhandlar idéer/visioner/problem, idéfasen, erfarenheter/faktiska förhållanden, presentationen, förverkligandet och ut/omvärdering.
SYFTET är att deltagarna skall se sina starka sidor i processen, vara medvetna om och nyttja de olika personligheterna i gruppen på ett sätt som gagnar ett maximalt helhetsresultat.

Utb.form: Kurs: Internat 5-dagar /måndag till fredag/
Kurskostnad: 9.950 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården.

Röst ur deltagarleden: Det var kusligt att i arbetet bli medveten om hur jag själv hindrade andra, och inte minst mig själv, och hur jag hindrades av andra. Resultatet blev jättebra och vilken glädje genom hela projektet.


LEDARSKAPSUTBILDNING
TEAMBUILDING - RETEAMING


Teambuilding genom Reteaming är ett utvecklingsprogram för både nya och gamla grupper.

Reteaming-processen består av fyra delar där man formulerar mål, kartlägger interna och externa resurser, upprättar handlingsplan som konkretiseras mot uppsatta mål. Därefter genomförande.

Utbildningen är rolig med en lättsam och lättillgänglig pedagogik och är mycket stimulerande. Vidare är utbildningen aktiv med eget arbete och inte minst en hel del grupparbeten.

Reteaming-programmet stöder arbetsgruppen i att formulera nya mål, kartlägga arbetstagarnas egna (dolda?) resurser och tar fram möjligheterna att nå uppsatta mål.

Syftet med denna utbildning är att stärka lagandan och främja samarbetet men framför allt ligger Reteamingens styrka i att gruppen som helhet och även gruppmedlemmarna kontinuerligt utvecklas. Detta medför också att det gjuts energi i arbetsuppgifterna.

Då Reteaming ger ett snabbt och konkret resultat har processen blivit ett begrepp inom det internationella näringslivet. Programmet är utarbetat av psykiatiker Ben Furman och socialpsykolog Tapani Ahola.

Utb.form: Kurs: Internat 2-dagar + 1 dags uppföljning.
Kurskostnad: 5.970 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården.


LEDARSKAPSUTBILDNING
PERSONLIG PRESENTATION – FRAMTRÄDANDE OCH TEKNIK.

Denna utbildning vänder sig till personer som i sitt arbete har till uppgift att vid olika tillfällen informera större och mindre grupper.
Utbildningen är också alldeles utmärkt för den som ”bara” vill stärka sitt självförtroende.

Utbildningen är tvådelad.
Först går vi igenom själva FRAMTRÄDANDET. Att ställa sig upp och säga sin åsikt, att hålla en liten presentation är något som skrämmer många av oss. Undersökningar visar att obehaget kring detta, för flertalet, är det kraftigaste man kan uppleva.
Här talar vi då om de mentala blockeringar som inträder samt stresskapandet och kroppsliga reaktioner på detta.
Vår pedagogik är ”försiktig” och ingen deltagare ”kastas” in i några övningar utan att vara förberedd. Genom enkelhet vänjer vi oss vid att bli betittade och medvetna om vårt kroppsspråk. Slutligen vågar vi och får då också svaret på varför det är så viktigt att kunna framträda.

Sedan kommer vi till TEKNIKEN att framföra budskapet – kommunikationen.
Här gör vi först en analys av vilka som är våra åhörare och vilket budskap vi vill kommunicera fram. Utifrån detta går vi igenom förberedelser, inledning/avslutning och att hålla ihop den röda tråden.
Olika typer av minnesknep kommer vi också att beröra.

Avslutningsvis blir det så en ”sammansmältning” av framförandet och kommunikationstekniken där vi lägger stor vikt vid kroppsspråk och hur vi använder röst, tonlägen och pausering.

SYFTET med utbildningen är att ge en modell för hur man arbetar fram en presentation på kort tid, och att sedan i själva anförandet reducera stress och oro. Kort och gott skall deltagaren känna en trygghet i sin roll som ”informatör”.

Utb.form: Kurs: Internat 3-dagar + 1 dags uppföljning.
Kurskostnad:.7.960 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården


LEDARSKAPSUTBILDNING
COACHING

Coaching har, som så många andra managementprogram, sitt ursprung i USA. Till skillnad från det stora flertalet andra sådana program kom coachingen för att stanna. Från introduktionen under 70-talets senare del för att gradvis utvecklas till ett mycket verkningsfullt program. Idag är det ett av marknadens mest uppskattade ledarskapsprogram.

Coachingens principer bygger på att ge medarbetarna möjlighet att själv utvecklas både som personer och inom det egna yrkesområdet.
Medarbetaren styr själv sin utveckling med hjälp av coachen. Då vi alltid utgår från det faktum att medarbetaren själv har svaren arbetar vi med ”öppna frågor”. Medarbetarens svar på dessa syftar till en handlingsplan som denne har att följa och att ta ansvar för.
Helt kort: Egen målsättning, egen problemlösning och eget ansvar.
Därefter feedback från coachen, en återkoppling som syftar till medarbetarens ökade självinsikt och personliga utveckling samtidigt som uppgifterna drivs vidare.

Syftet med coaching är att ge medarbetaren ett större förtroende för sin förmåga.

Syftet med utbildningen är att deltagaren själv skall, efter genomgången kurs, kunna coacha sin personal och även sig själv.

Nyttan av denna utbildning är stor om man betänker att de stora flertalet av våra chefer har en rejäl, såväl teoretisk som praktisk, bakgrund. Dock saknas i många fall kunskapen att leda och motivera personal, något som bara inte kommit utan alltmer kommer att utmärka chefsrollen.

Utb.form: Kurs, Internat 3-dagar.
Kurskostnad: 5.970 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården.


LEDARSKAPSUTBILDNING

KONFLIKT & KONFLIKTHANTERING
Inom alla yrkesområden ställs, i en allt snabbare takt, krav på anpassning, förändring och utveckling.
Detta skapar i sig konflikter på olika sätt, mellan olika individer, mellan grupper och inte minst inom individen själv.
Att våga möta en konflikt utan rädsla och på ett konstruktivt sätt är mycket välgörande och leder till utveckling för alla inblandade. Utbildningen är tvådelad – både förebyggande och problemlösande.
Varsamt lotsas utbildningsdeltagaren mellan olika teorier som systemteori /förändringars påverkan/, kommunikationsteori /olika modeller för samtal/ kognitiv /påverka tanken så påverkar Du situationen/ psykologi.
Allt detta serverat med en lättillgänglig pedagogik utan konstigheter.

Utbildningsinnehåll:
Vad är en konflikt ? Hur utvecklas konflikter ?
Att identifiera och definiera en konflikt.
Finner vi konflikten på individ-, grupp- eller organisationsnivå ?
Att lösa andras konflikter.
Olika modeller för konflikthantering.

MÅLSÄTTNING:
Deltagaren skall efter genomgången utbildning kunna, med säkerhet och minimalt obehag, gå in och identifiera och definiera en konflikt så att rätt modell för lösning kommer att användas.
Deltagaren skall också vara väl insatt i hur konflikter kan förebyggas samt strategi och förhållningssätt kring detta.

Utb.form: Kurs 2 dagar.
Kurskostnad: 3.980 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för ev. uppehälle tillkommer.


STRESS & STRESSHANTERING

Denna stress – en förbannelse men också en livsnödvändighet.
Stressen har vi talat om i årtionden och det finns väl ingen ohälsoorsak som belysts mer än stressen. Handfasta råd har givits, men individen har varit utlämnad till sig själv intill dess något allvarligt inträffat som depressioner, hjärt/kärlsjukdomar och utmattningsdepressioner – då har hjälp erbjudits. Men skadorna har blivit stora med ofta en lång rehabiliteringstid.
Vi kan också konstatera att samhället utvecklas med allt snabbare förändringar något som knappast minskar den allmänna stressnivån.
En ledare har ansvar för att han/hon själv kan förstå sin stress och att även kunna läsa den stress som medarbetarna utsätts för – samt vidta lämliga åtgärder för att förhindra egen och andras ohälsa. En ohälsa som kostar företagen otroliga summor.

Utbildningsinnehåll:
Stressens positiva och negativa sidor.
Stressen – hur påverkar den vårt beteende ?
Stressen – hur påverkar den vår fysiologi ?
Social – Psykisk och Biologisk stress.
Förståelse av stressens skadliga verkningar och att detta kan leda till utmattning.
Få en möjlighet att själv förstå var i processen man befinner sig.
Strategier och förhållningssätt i syfte att kunna hantera förändringar och stress.

MÅLSÄTTNING:
Deltagaren skall efter genomgången utbildning kunna analysera och förstå den egna stressituationen samt vidta de åtgärder som behövs för att minimera skadlig inverkan. Vidare också kunna förstå och se reaktioner i omgivningen som indikerar stresspåverkan samt vidta åtgärder för att minska denna påverkan.

Utb.form: Kurs 3 dagar.
Kurskostnad: 5.970 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för ev. uppehälle tillkommer.


LEDARSKAPSUTBILDNING

VÄGEN TILL VÄLBEFINNANDE OCH ETT BÄTTRE LEDARSKAP
NU ÄR DET DAGS – UTBILDNINGEN DU VÄNTAT PÅ !!

En kort och effektiv utbildning för såväl Privatliv som Arbete ( inte minst för Arbetsledare/Företagare).

Vi arbetar med tio utbildningstillfällen på vardera tre timmar.

De ämnen vi arbetar med är:

KOMMUNIKATION
Vilken kommunikationsstrategi skall jag ha vid olika tillfällen? Hur säger jag vad jag tycker och tänker utan en massa missförstånd.? Vad menas med att vara rak och ärlig - och är det alltid det rätta?

MENTAL INSTÄLLNING
Du är Dina tankar!! Vad menas med att ta ansvar för sitt liv? Hur vet jag att jag inte är ett ”offer”?
Fundera på följande: Dina tankar är orsaken till allt Du upplever! Kan det vara sant – isåfall skulle Du uppleva andra saker om Du hade andra tankar!

MOTIVATION
Genom att öka Din egen, och även andras, motivation höjer Du prestationsförmågan rejält. Här kommer Du att presenteras olika motivationshöjande modeller – det är bara att ta för sig. Varsågod !!

KONFLIKTHANTERING
Vad är en konflikt ? Hur utvecklas konflikter? Att identifiera och definiera en konflikt. Finner vi konflikten på individ-, grupp- eller organisationsnivå ? Att lösa andras konflikter. Olika modeller för konflikthantering.

STRESSHANTERING
Förståelse av stressens skadliga verkningar och att detta kan leda till utmattning.
Få en möjlighet att själv förstå var i processen man eller någon medarbetare befinner sig.
Strategier och förhållningssätt i syfte att kunna hantera förändringar och stress.


ALLT DETTA OCH LITE TILL GENOMGÅS !! VÄLKOMNA !!


Vi som arbetar med denna utbildning är socionomerna EVA ERIKSSON och ANN-CATRINE BERGSTRÖM, juristen JERKER THEANDER och mentaltränaren ULLACARIN NILSSON.


Entreprenörsskola – Starta Eget Utbildning

I denna utbildning går vi igenom allt som har med företagande att göra samt också grunderna i redovisning

Ämnen som avhandlas är bl.a. registrering, skatter, moms, marknadsföring, finansiering, lönsamhet och kalkyler samt naturligtvis utarbetandet av en affärsidé med marknadsplan. Vad gäller marknadsföringen ligger tonvikten på relations-marknadsföring, d.v.s. på tekniken att bygg relationer.

Utbildningen bygger på tre huvuddelar, nämligen 1. ren kunskapsinhämtning och tekniken att söka kunskap, 2. personlig ledarskapsutveckling, att kunna skilja på att vara företagare contra företagsledare och 3. arbete med den egna affärsidén och den egna marknadsplanen

Utbildningen sker i grupp men är i största möjliga mån helt individanpassad. Varje deltagare kommer själv fram till om affärsidén går att förverkliga genom att använda de kalkyler och nedbrytningen av dessa som vi presenterar.

Vi använder oss av en ”långsam och tålmodig” pedagogik blandad med mycket humor. Ingen deltagare lämnas utan att ha fått förståelse för vad vi gått igenom.

Denna utbildning vänder sig till personer som av olika skäl ser ett eget företagande som en framtida försörjning, önskar starta eget i mindre skala eller för anställda för att få en större medvetenhet, förståelse och deltagande i det egna företagets marknadssituation.

Utb.form: Kurs 10 dagar (2 veckor)
Kurskostnad:.19.900 kronor + moms / deltagare
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården.


PERSONLIG PLANERING FÖR FÖRETAGARE/FÖRETAGSLEDARE

SYFTE:
Denna utbildning syftar till att ge den egna företagaren en möjlighet att prioritera sig själv – att låta företaget vara ett redskap för egen utveckling och inte tvärtom. Detta utan att ge avkall på företagsamhet och lönsamhet.

Utbildningen syftar till att få företagaren att se sina egna behov och önskemål förverkligade och att i detta låta företaget vara ett kraftfullt verktyg.
Deltagaren skall bryta den vana som kan få denna att känna sitt företag som något betungande.
Företaget och företagandet är en viktig del som måste prioriteras men får inte gå ut över ”ledarens” egna väl-befinnandet. Var skulle det sluta??
Här arbetar vi med vårt sätt att tänka. Företrädesvis genom dialog via olika exempel. Med denna ”processdel” vill vi klargöra att det är inställningen via attityd och beteende som avgör om deltagaren skall lyckas öka sitt välbefinnande.
Vi kommer också att visa på att detta nytänkande medför en förändring som påverkar lönsamheten samt egen och personalens trivsel positivt.

MÅLSÄTTNING:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha fått de insikter som behövs för att börja processen mot ökat välbefinnande genom att se företaget som ett verktyg för personlig utveckling. Uppföljning under processtiden är möjlig genom ”Lösningsfokuserade korttidssamtal” (se dessa).

DELTAGARE:
Utbildningen vänder sig till företagsledare i solo-, små- och medelstora företag.
Även lämplig för arbetsledare och andra tjänstemän inom såväl näringsliv som förvaltning.

Utb.form: Kurs 2 dagar + 1 uppföljningsdag
Kurskostnad:.5.970 kronor + moms / deltagare
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av
kursgården.


KUNDER OCH LÖNSAMHET / PARETO-EFFEKTEN

SYFTE:
Denna utbildning syftar till att ge grunderna för ett nygammalt sätt att analysera lönsamhet och kostnader.

Utbildningen syftar till att ge en inblick i en annorlunda analysmetod med uppseendeväckande resultat. Metoden, också kallad 80-20-principen, ger oss klara aha-upplevelser och vi lär oss att bearbeta kunder och marknader utifrån metodens anda.
Pareto, en italiensk ekonomiprofessor, lanserade sina funderingar kring obalansen mellan input/satsning/ och output/resultat/ redan i slutet av 1800-talet. Professor Pareto var ingen god spridare av sitt budskap och det hela föll i dvala. Efter andra världskriget tog några amerikanska ekonomer upp tankarna. Det blev dock japanerna som snabbast tog till sig tankarna och lade dessa som en grund i sitt företagsbyggande. Hur det gick vet vi alla. Därefter har den kommit åter till USA och Europa.
Här får deltagaren en helt ny syn på vad som anses vara lönsamt. Många deltagare beskriver det som omtumlande. Företagsmässigt är syftet att öka lönsamheten genom omdisponering av resurserna i den totala verksamheten.

MÅLSÄTTNING:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha fått sådana verktyg för analys att denne/a kan arbeta med sin egen företagsanalys på ett annorlunda sätt och också genom detta öka lönsamheten med totalt sett mindre insatser. Här kan också finnas ett sätt att mer anpassa insatsen i företaget efter företagsledarens intressen och fallenhet.

DELTAGARE:
Detta är verkligen en utbildning för solo- och småföretagaren men vänder sig också till företagsledare i alla typer av företag. Utbildningen är också synnerligen lämplig för tjänstemän och arbetsledare i ansvarsbefattningar inom såväl företag som förvaltning.

Utb.form: Kurs 2 dagar.
Kurskostnad: 3.980 kronor + moms/deltagare
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av
kursgården.


FÖRETAGSUTBILDNING - REKRYTERING

Personalen är grunden i Din affärsverksamhet och ser till att Företaget tjänar pengar. Men personal kostar också pengar.
Den här utbildning betalar sig mycket snabbt både vad gäller intäkter och kostnader.
Som företagare är det viktigt att rekrytera sin personal med omtanke och att få in medarbetare som ger organisationen stabilitet, flexibilitet och en möjlighet att utvecklas.
Vår utbildning går igenom rekryteringsfasen på ett metodiskt sätt och utbildningen är uppdelad i fyra faser:
Vem söker vi ?
Vad skall utföras?
Tillsammans med vem/vilka?
Hur kommer framtiden att se ut?
Vad skall han/hon kunna?
Hur skall han/hon vara?
Var skall vi hitta våra kandidater ?
Vad skall man gå efter när man gör urvalet ?
Meritvärdering
Tester
Intervjuer
Referenstagning
Anställning och avtal.
Vad säger LAS?
Hur skall anställningsavtalet utformas?
Olika anställningsformer.
När den anställde säger upp sig.
När arbetsgivaren säger upp den anställde.

SYFTET är att deltagaren efter genomgången utbildning skall känna en säkerhet i rekryteringen genom att nyttja den metodik som ingår i utbildningen.

Utb.form: Kurs 2 dagar.
Kurskostnad:.3.980 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av kursgården


FÖRETAGSEKONOMI FÖR ANSTÄLLDA

SYFTE:
Denna utbildning ger grunderna i företagsekonomi och redo-visning.

Utbildningen syftar till att lära deltagarna den elementära företagsekonomin och dess begrepp. Deltagarna skall kunna förstå det egna företagets ekonomiska och konkurrensmässiga situation under olika konjunktur- och marknadsskeden.
Vidare ingår också grunderna i redovisning och de olika begrepp som här används.
Utbildningen bedrivs med en enkel och mycket tillgänglig pedagogik.


MÅLSÄTTNING:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha en klar uppfattning om det egna företagets situation på marknaden och under vilka ekonomiska förutsättningar det drivs. Vidare ska hon/han också vara införstådd med vad man kan göra för att stärka företagets möjligheter på marknaden. Deltagaren skall få ett helhetsperspektiv på samspelet inom företaget för att stärka ekonomi och konkurrenskraft.


DELTAGARE:
Utbildningen vänder sig till alla typer av anställda inom alla typer av företag.


Utb.form: Kurs 2 dagar.
Kurskostnad: 3.980 kronor + moms/deltagare.
Kostnad för uppehälle tillkommer. Faktureras företaget direkt av
kursgården.


Rehabiliteringsutredningskravet

”EN PRAKTISK FÖRBANDSLÅDA”

Varje arbetsgivare är enligt lag skyldiga att göra en rehabiliteringsutredning då någon arbetstagare:

*** varit sjukskriven fyra veckor /28 dagar/

*** haft många korta sjukfall

*** begär det


Här erbjuder vi Er en genomgång av aktuella regler som visar de lagenliga krav som Försäkringskassan ställer i anledning av sjukskrivningar.
Vi tillhandahåller också de blanketter som erfordras och går också nogsamt igenom dessa.
Vidare berör vi de krav som ställes när det gäller arbets-skada/personskada och även här tittat vi på aktuella blanketter.

Ni erhåller efter kursen ett PM där man steg för steg kan se hur ifyllandet av samtliga blanketter går till. Bra att ha i bokhyllan.

OBS !!
Vi tillhandahåller även individuella rehab-utredningar
där vi gör hela arbetet.


Utb.form: Endagskurs – 09.00 – 16.30
Kostnad: 1 695 kronor + moms/deltagare inklusive kurspärm.


Individuell rehabiliteringsutredning
”DEN ENKLASTE FÖRBANDSLÅDAN”

Varje arbetsgivare är enligt lag skyldiga att göra en rehabiliteringsutredning då någon arbetstagare:

- varit helt eller delvis borta på grund av sjukdom fyra veckor i   följd

- haft många korta sjukfall / sex tillfällen under en
  12-månadersperiod/

- begär det

Här erbjuds Ni individuella rehabiliteringsplaner.

Vi träffar samtliga inblandade och tillsammans med dessa och den sjukskrivne upprättas nödvändig utredning. Den metod som används i samtalet med den sjukskrivne är lösningsinriktad. Detta betyder att man i samtal formulerar konkreta tydliga mål där meningen är att den sjukskrivne skall utnyttja egna resurser i ambitionen att nå de uppsatta målen.

Självklart är Du som arbetsgivare hela tiden informerad och deltagande i utredningens framåtskridande.

Vår utredare arbetar naturligtvis under sekretess och detta gäller såväl arbetsgivare som arbetstagare.
Detta har visat sig vara en klar fördel då arbetstagare och arbetsgivare kan vara mer ”öppna”. I sin tur har detta visat sig effektivt, då det är lättare att hitta kreativa och annorlunda lösningar.

Tjänst: Personlig
Kostnad: 7.500 kr i snitt /beroende på tidsåtgång/ + moms.


 


Sydsvensk Konsult HB
Box 907
39129 KALMAR
Telefon: 0480-29660
Mobil: 070-5529660
info@skon.se

 

 

 

Valid CSS!

With enough breitling replica sale, however, any enthusiast can quickly understand that there are inexpensive as well as quite expensive rolex replica. Both omega replica sale use the term ˇ°Meisterˇ± to describe their most valued watchmakers. Citizen has three levels of Meister starting with cartier replica, and then A Meisters, and finally Super Meisters. Yes, ˇ°Super Meisterˇ± is probably the most celebrated title you can have at Citizen. Currently, they have only one, and the rolex replica is a woman. You need at least 30 years of experience to become a rolex replica, as well as a list of other credentials.